ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ - ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΣΟΧ 2/2022
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Δείτε εδώ  τον τελικό πίνακα κατάταξης επιτυχόντων - προσληφθέντων για τη ΣΟΧ 2/2022 ως καθαρίστριες σχολικών μονάδων.