ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νεμέα :  11.11.2021

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ                                 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ                                             Αριθμ. Πρωτ:  5939

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                              

Πληροφορίες:

Ταχ. Κωδ.: 205 00 ΝΕΜΕΑ

Τηλ. Υπηρ.: (2746-360-126 &121)

 FAX:    2746-360-134

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ. κ.

 • ΔΗΜΑΡΧΟ
 • ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ
 • ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

    (ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

    

 

           Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την  16η  του μήνα Νοεμβρίου  έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται  στην έδρα του Δήμου στη  Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου  αριθ. 39Β  κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ.1 του Ν.4635/2019) η οποία θα λάβει χώρα:

(α) με φυσική παρουσία, , σύμφωνα με τις διατάξεις   του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) 2 , με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),  σύμφωνα με την εγκύκλιο του  ΥΠ.ΕΣ. εγκ.643/69472/24.09.2021: Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας  και σύμφωνα με την        ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136/04.11.2021 (ΦΕΚ 5138/05.11.2021 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00., αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους    [πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19], και για νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού],

Παρακαλούμε οι παριστάμενοι  εφόσον είναι πλήρως εμβολιασμένοι να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό εμβολιασμού, που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https: //www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoioscovid-19 και εφόσον έχουν νοσήσει το  τελευταίο εξάμηνο, βεβαίωση που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/bebaiose-thetikou-diagnostikou-elegkhou-koronoiou-covid-19,

β) με τηλεδιασκεψη  (μέσω της εφαρμογής - υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης zoom σχετικό link   https://us05web.zoom.us/j/6852947251?pwd=V0FIdERZOXJUU3FaOE9oNUt6dndDdz09), για όσους από τους συμμετέχοντες, δεν εμπίπτουν στις
περιπτώσεις των ανωτέρω [δηλαδή δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι και δεν έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο],  ή δεν επιθυμούν να συμμετέχουν με φυσική παρουσία

για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Εγκριση  αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 για την εγγραφή  ποσού  573.806,28 €    για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Νεμέας » που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ12.

2.Εγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 για την εγγραφή συμπληρωματικής πίστωσης 4000,00€ για την  «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού . Η/Υ, εκτυπωτές κλπ ». 

3.Εγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμου οικον. έτους 2021 για την εγγραφή ποσού 341.694,95€ προερχόμενου  από το Υπουργείο Υποδομών και μεταφορών για  την κάλυψη δαπάνης εκτέλεσης  εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου με τίτλο:«Κατασκευή επέκταση αντιπλημμυρικών οχετών έδρας Δήμου Νεμέας» και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

4.Εγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 α) για εγγραφή συμπληρωματικής πίστωσης 1000,00€ για «Επισκευή ανελκυστήρα» β) για εγγραφή συμπληρωματικής πίστωσης 3000,00€ για «Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων» και γ) εγγραφή πίστωσης 4960,00€ για τη σύναψη δημόσιας για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης του ηλεκτρονικού συστήματος απομακρυσμένης παρακολούθησης και καταναλώσεων νερού σε οικισμό του Δήμου Νεμέας».

5.Εγκριση  αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021   για την καταβολή εξόδων κηδείας αποβιώσαντος εν ενεργεία μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας.

6. Εγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021   για την ενίσχυση του ΚΑ 20-6151.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών»

 

Ορισμός εκπροσώπου με αναπληρωτή του για τη συμμετοχή στην  επιτροπή «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων.

8.Χορήγηση παραγωγικής άδειας στη λαϊκή αγορά της Κ. Νεμέας.

9.Εγκριση στρατηγικού σχεδιασμού (Α’ φάση ) επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Νεμέας.

10. Έγκριση δέσμευσης εγγραφής πιστώσεων  συνολικού ύψους  96.600,00€ στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2022 για την «Προμήθεια πετρελαιοειδών και Λιπαντικων έτους 2022».

11. Περί: Έγκρισης έκθεσης εσόδων Γ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2021.

 

12. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου ( συνολικού ποσού 695,60€ (230+230+235,60)άνευ ΦΠΑ)) για διάφορες υποθέσεις του δήμου.

 

13. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για την τοποθέτηση τριών φωτιστικών σωμάτων και τριών στύλων στην Κ. Νεμέας ποσού 3.472,25 €.

 

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε μέχρι τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 03:00 μ.μ.,  σχετικά  με τον τρόπο συμμετοχής σας στη συνεδρίαση   είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail του Δήμου  nemeaota@otenet.gr  , είτε με γραπτό μήνυμα (sms)  στο τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6974787849).

 

 

 

                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

                                                                                                                       

   

                                                                                            ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                                   

                                 

 

 

      Πίνακας Αποδεκτών

 1. ΖΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 
 2. ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 3. ΚΑΡΚΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 4. ΣΚΑΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 5. ΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 6. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 7. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 8. ΣΙΑΜΠΛΗ - ΦΙΛΝΤΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 9. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ
 10. ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ (ΖΕΜΠΟΣ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 11. ΜΗΤΡΑΒΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
 12. ΛΙΜΝΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 13. ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 14. ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 15. ΔΑΛΙΒΙΓΚΑΣ ΝΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 16. ΚΑΣΚΑΝΤΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 17. ΚΟΤΣΙΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 18. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 19. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 20. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 1. ΜΠΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΔΟΥΚΑΣ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΝΕΜΕΑΣ)
 2. ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ(ΑΗΔΟΝΙΩΝ)
 3. ΒΟΥΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ &tau