Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 14/04/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Πληροφορίες:Παπαλαμπροπούλου Δήμ.
Ταχ.Δ/νση: Λ.Παπακωνσταντίνου 39β
Ταχ. Κωδ.: 205 00 ΝΕΜΕΑ
(Υπηρ.: (2746-360-115 &126 )
FAX: 2746-360-134


Νεμέα 10 Απριλίου 2020
Αριθμ.Πρωτ: 1559


 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.
ΔΗΜΑΡΧΟ
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
(ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)


 Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 14η του μήνα ΑΠΡΙΛΙΟΥ έτους 2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ με ώρα έναρξης 10:30πμ και ώρα λήξης την 12:30μμ η οποία θα λάβει χώρα δια περιφοράς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 παρ.1 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/1-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και της διευκρινιστικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. 20930/31-03-2020 ( ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) (κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ.1 του Ν.4635/2019)για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1. Λήψη απόφασης σχετικά α. µε την απαλλαγή ή µη από το τέλος κατάληψης κοινοχρήστου χώρου (παρ. 13 του από 245-9/20-10-1958 β.δ.(171 Α) των επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των µέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και β. µε την απαλλαγή ή µη από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισµού (παρ 1 άρθρο 1 Ν 25/75) των επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των µέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

2. Περί: Αποδοχής ποσού 151.020,37€ δυνάμει της αριθμ. 18248/13-3-2020 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2020

3. Περί έγκρισης τροποποίησης της με αριθμ. 14/158/2016 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου ως την αιτιολογία χρηματοδότησης δυνάμει της αριθμ. 17059/10-3-2020 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών

4. Περί αποδοχής ποσού 267.700,00€ δυνάμει της αριθμ. 19426/23-3-2020 απόφασης του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής (ΑΔΑ ΨΠ4Γ46ΜΤΛ6-8ΙΒ) και έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 για την εγγραφή συμπληρωματικού ποσού 40.800,00€

5. Περί: Επιχορήγησης ποσού 8190,75 € από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας «Δανιήλ Παμπούκης» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών (4η κατανομή έτους 2020) (KA 00-6712.001)

6. Περί : Επιχορήγησης ποσού 2340,88 € από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας «Πρατίνας» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανώ ( 4η κατανομή έτους 2020) (KA 00-6713.001)

7. Περί: Έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων έδρας Δήμου Νεμέας»

8. Περί: Αποδοχής ποσού 2779,83€ από την Ελληνική εταιρεία αξιοποίησης ανακύκλωσης που αφορά τις παραδοθείσες ποσότητες των συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Νεμέας για το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 έως 31/12/2019
Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής του κορωνοϊού COVID-19

Παρακαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση καθώς και τη θέση τους επί των θεμάτων, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail του Δήμου nemeaota@otenet.gr , είτε με γραπτό μήνυμα (sms) στο τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (τηλέφωνο Επικοινωνίας 6974-787849.)

 


 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ


 ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 


 Πίνακας Αποδεκτών


 ΖΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 ΚΑΡΚΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 ΣΚΑΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 ΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 ΣΙΑΜΠΛΗ - ΦΙΛΝΤΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ
 ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ (ΖΕΜΠΟΣ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 ΜΗΤΡΑΒΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
 ΛΙΜΝΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 ΔΑΛΙΒΙΓΚΑΣ ΝΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 ΚΑΣΚΑΝΤΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 ΚΟΤΣΙΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ


ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ


 ΜΠΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΔΟΥΚΑΣ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΝΕΜΕΑΣ)
 ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ(ΑΗΔΟΝΙΩΝ)
 ΒΟΥΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΡΧ.ΚΛΕΩΝΩΝ)
 ΚΟΡΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ(ΓΑΛΑΤΑ)
 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ(ΔΑΦΝΗΣ)
 ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ)
 ΣΑΪΣΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ(ΚΟΥΤΣΙΟΥ)
 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ(ΛΕΟΝΤΙΟΥ
 ΛΕΚΟΥΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ(ΠΕΤΡΙΟΥ)