Πρόσκληση Σύσκεψης Εκπροσώπων των Πολιτικών Κομμάτων και Συνασπισμών Συνεργαζόμενων Κομμάτων που συμμετέχουν στις Εθνικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.

                    

                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΝΕΜΕΑ    28/04/2023

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ  ΝΕΜΕΑΣ                                                     Αριθμ.Πρωτ: 2254

Ταχ.Δ/νση:Λ.Παπακωνσταντίνου 39Β

Ταχ. Κωδ.: 205 00 ΝΕΜΕΑ

Πληροφ: Αντωνίου Μαρία , Νικολάου Γεώργιος 

  • 27463 60118 - 121

 FAX  27460 24135 . 

Εκπροσώπους των Πολιτικών Κομμάτων, των Συνασπισμών Συνεργαζόμενων Κομμάτων και τους Συνδυασμούς των Υποψηφίων που μετέχουν στις επικείμενες εκλογές του Μαΐου 2023.

e-mail:nemeaota@otenet.gr                                                   

                                                                                                       Π  ρ  ο  ς                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύσκεψης Εκπροσώπων των Πολιτικών Κομμάτων και Συνασπισμών Συνεργαζόμενων Κομμάτων που συμμετέχουν στις Εθνικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.

 

 

 

Ο Δήμαρχος Νεμέας κ. Φρούσιος Κωνσταντίνος, έχοντας υπ’ όψη:

1. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Την υπ’ αριθ. 8481/10-02-2022 (ΦΕΚ 674/Β’/15-02-2022) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί καθορισμού του τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων που παραχωρούνται από τα δημοτικά συμβούλια στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές Υποστήριξης του άρθρου 10 του Ν. 4023/2011 για την προεκλογική προβολή τους, καθώς και άλλων λεπτομερειών.

Σας γνωρίζουμε ότι την 2-5-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο   Δημαρχείο Νεμέας  στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα τη διάθεση των δημοτικών κοινοχρήστων χώρων στα πολιτικά κόμματα ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών στις 21/05/2023.

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των κομμάτων που θα συμμετέχουν στη σύσκεψη να είναι εγγράφως διαπιστευμένοι από το πολιτικό κόμμα ή πολιτικό συνδυασμό τον οποίο εκπροσωπούν.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα:2746 360118-121.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΕΜΕΑΣ

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Θ. ΦΡΟΥΣΙΟΣ