ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νεμέα :       12.05.2023

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ                                 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ                                                 Αριθμ. Πρωτ:   - 2527 -     

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                              

Πληροφορίες:

Ταχ. Κωδ.: 205 00 ΝΕΜΕΑ

Τηλ. Υπηρ.: (2746-360-126 &121)

 FAX:    2746-360-134                                

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ. κ.

 • ΔΗΜΑΡΧΟ
 • ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ
 • ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

    (ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

 

           Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 16η του μήνα Μαΐου έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην έδρα του Δήμου στη Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου αριθ. 39Β  κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 για εγγραφή  ποσών    (έσοδο-έξοδο )     που αφορούν    α) δικαιώματα υπέρ  του ΤΠ&Δ  και  β)      ενδιάμεσους τόκους  (Σχετικά με   δανειακές  συμβάσεις  μεταξύ Δήμου Νεμέας και Τ.Π.& Δ. για την εκτέλεση πράξεων  ενταγμένων στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.
 2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2023 για την επιστροφή ποσού 20.654,31€  ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (τέλος ακίνητης περιουσίας έτους 2022  κλπ ). 
 3. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2023 για   κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας Προσωπικού του προγράμματος  «Βοήθεια στο σπίτι»
 4. Σύνταξη έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού  του Δήμου οικον. έτους 2023
 5. Καθορισμός  του κωδικού 20-6411.001  του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2023     με περιγραφή  Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληρωμής διοδίων μέσω πομποδέκτη για τα απορ/ρα του Δήμου).ως δεκτικού  έκδοσης χρηματικού  εντάλματος    προπληρωμής.
 6. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης  μεταξύ της ΜΟΔ Α.Ε. και του Δήμου Νεμέας με αντικείμενο την έγκριση μελετών και την υλοποίηση του έργου « Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Νεμέας»
 7. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Νεμέας με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση κέντρου Νεμέας».
 8. Πρόσληψη  προσωπικού  για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου «Τριών  μηνών» ( Εργατών Πυροπροστασίας-Πυρασφάλειας).
 9. Παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Νεμέας».
 10. Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για εξωδικαστικές ενέργειες επί της Α19/56/10-02-2023 κλίσης του κ. Πταισματοδίκη Νεμέας.
 11. Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για σύνταξη και κατάθεση αγωγής απόδοσης μίσθιου και καταβολής των οφειλόμενων μισθωμάτων για δημοτικό αναψυκτήριο στην Τ.Κ. Αρχαίας Νεμέας του Δήμου Νεμέας.
 12. Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για ορισμό δικηγόρου για υπεράσπιση αντιδημάρχου σε εκτέλεση της ΑΒΜ Ε18/445 κλήσης.
 13. Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την έκδοση γνωμοδότησης για την Απόφαση με αριθμό 88/2023 του Μονομελές Πρωτοδικείου Κορίνθου.    
 14.  Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράστασή του στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου  κατά την συζήτηση της από 15-10-2018 έφεσης του Κ.Κ.   κατά του Δήμου Νεμέας κ.λ.π. (Ν.3869/2010 Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά).                                                            
 15. Έγκριση εγκατάστασης προσωρινής κατασκευής σε τμήμα κοινόχρηστου χώρου επί αιτήσεων κ. Σοφού Γεώργιου.

 

                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

                                                                                                       

              

   

                                                                                            ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                                   

                                 

 

      Πίνακας Αποδεκτών

 1. ΖΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 
 2. ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 3. ΚΑΡΚΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 4. ΣΚΑΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 5. ΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 6. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 7. ΣΙΑΜΠΛΗ - ΦΙΛΝΤΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 8. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ
 9. ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ (ΖΕΜΠΟΣ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 10. ΜΗΤΡΑΒΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
 11. ΛΙΜΝΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 12. ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 13. ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 14. ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 15. ΔΑΛΙΒΙΓΚΑΣ ΝΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 16. ΚΑΣΚΑΝΤΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 17. ΚΟΤΣΙΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 18. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 19. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 20. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 1. ΜΠΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΔΟΥΚΑΣ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΝΕΜΕΑΣ)
 2. ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ(ΑΗΔΟΝΙΩΝ)
 3. ΒΟΥΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΡΧ.ΚΛΕΩΝΩΝ)
 4. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΡΧ.ΝΕΜΕΑΣ)
 5. ΚΟΡΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ(ΓΑΛΑΤΑ)
 6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ(ΔΑΦΝΗΣ)
 7. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ)
 8. ΣΑΪΣΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ(ΚΟΥΤΣΙΟΥ)
 9. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ(ΛΕΟΝΤΙΟΥ
 10. ΛΕΚΟΥΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ(ΠΕΤΡΙΟΥ)