ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νεμέα :           12.10.2022

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ                                 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ                                                  Αριθμ. Πρωτ:     5234 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                              

Πληροφορίες:

Ταχ. Κωδ.: 205 00 ΝΕΜΕΑ

Τηλ. Υπηρ.: (2746-360-126 &121)

 FAX:    2746-360-134                                

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ. κ.

 • ΔΗΜΑΡΧΟ
 • ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ
 • ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

    (ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

           Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την  18η  του μήνα Οκτωβρίου  έτους 2022 ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται  στην έδρα του Δήμου στη  Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου  αριθ. 39Β  κατά τις διατάξεις   του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 74    του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση  αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 για εγγραφή  ποσού 38.177,38€ προερχόμενου  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022,   προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών  καθώς και για   την υλοποίηση έργων και επενδυτικών   δραστηριοτήτων   (Σχετικά η αριθμ. 63389/28.09.2022(ΑΔΑ:ΩΜΚΙ46ΜΤΛ6-ΨΡΟ) απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών) 

2.  Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 για την εγγραφή α)  ποσού 3844,00€ για  «Υπηρεσίες μετάπτωσης Βάσης δεδομένων» β) συμπληρωματικού ποσού 1000,00€ για «απολύμανση-απεντόμωση Δημοτικών κτηρίων Δήμου Νεμέας» γ)  συμπληρωματικού ποσού 10000,00€  για τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

3.  Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 για την εγγραφή ποσού 442.020,00 €    . για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των αναθετουσών αρχών Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού «Δήμος Νεμέας» και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. Πάρνωνας Α.Ε. για την πράξη : «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥΝΕΜΕΑΣ»  που εντάχθηκε στον άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια», στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ09     του ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

4. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 για  εγγραφή ποσού α) 3000,00€ για   παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληρωμής διοδίων μέσω πομποδέκτη για τα απορριμματοφόρα του Δήμου β) για εγγραφή ποσών για τα ασφάλιστρα ,τέλη κυκλοφορίας    και για ειδική εισφορά- άδεια κυκλοφορίας για τα νέα οχήματα του Δήμου.  

5.  Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους  2022 α)για εγγραφή συμπληρωματικού ποσού 992,85€ για εισφορά ΥΠΕΡ συνδέσμου ΦΟΔΣΑ και β) συμπληρωματικού ποσού 1000,00€ για εξοδα Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

 1. Λήψη απόφασης για    προσχώρηση στους όρους και τις συμφωνίες της από 30/06/2022 Τροποποιημένης Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού   στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016», «Α.Π.4: Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα», για  την υλοποίηση της πράξης Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών οχημάτων στους Δήμους.
 2. Τροποποίηση της αριθμ. 7/2020    απόφασης   του δημοτικού συμβουλίου αναφορικά με καθορισμό  ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών Καθαριότητας και ύδρευσης του Δήμου και Τεχνικών έργων (Από Αναβολή). 
 3. Λήψη απόφασης αναφορικά με την απόφαση που έλαβε το συμβούλιο της επικρατείας σχετικά με την ακύρωση της προκήρυξης του ΑΣΕΠ για το πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι».
 4. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για την τοποθέτηση τριών φωτιστικών σωμάτων και τριών στύλων Χ.Τ. στην Κ. Λεοντίου ποσού 3.472,25 €.

 

 

 

                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

                                                                                                                      

   

                                                                                            ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                                   

                                 

 

      Πίνακας Αποδεκτών

 1. ΖΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 
 2. ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 3. ΚΑΡΚΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 4. ΣΚΑΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 5. ΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 6. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 7. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 8. ΣΙΑΜΠΛΗ - ΦΙΛΝΤΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 9. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ
 10. ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ (ΖΕΜΠΟΣ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 11. ΜΗΤΡΑΒΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
 12. ΛΙΜΝΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 13. ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 14. ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 15. ΔΑΛΙΒΙΓΚΑΣ ΝΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 16. ΚΑΣΚΑΝΤΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 17. ΚΟΤΣΙΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 18. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 19. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 20. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 1. ΜΠΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΔΟΥΚΑΣ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΝΕΜΕΑΣ)
 2. ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ(ΑΗΔΟΝΙΩΝ)
 3. ΒΟΥΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΡΧ.ΚΛΕΩΝΩΝ)
 4. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΡΧ.ΝΕΜΕΑΣ)
 5. ΚΟΡΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ(ΓΑΛΑΤΑ)
 6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ(ΔΑΦΝΗΣ)
 7. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ)
 8. ΣΑΪΣΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ(ΚΟΥΤΣΙΟΥ)
 9. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ(ΛΕΟΝΤΙΟΥ
 10. ΛΕΚΟΥΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ(ΠΕΤΡΙΟΥ)