ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Νεμέα :   08.04.2022

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ                                 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ                                             Αριθμ. Πρωτ:   1751

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                              

Πληροφορίες:

Ταχ. Κωδ.: 205 00 ΝΕΜΕΑ

Τηλ. Υπηρ.: (2746-360-126 &121)

 FAX:    2746-360-134

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ. κ.

 • ΔΗΜΑΡΧΟ
 • ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ
 • ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

    (ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

    

 

 

           Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την  14 η  του μήνα Απριλίου  έτους 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται  στην έδρα του Δήμου στη  Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου  αριθ. 39Β  κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ.1 του Ν.4635/2019) η οποία θα λάβει χώρα:

(α) με φυσική παρουσία, σύμφωνα με τις διατάξεις   του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) 2 , με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76),  την εγκύκλιο του  ΥΠ.ΕΣ. εγκ.643/69472/24.09.2021: Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την      την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.18959/2022 - ΦΕΚ 1547/Β/2-4-2022 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00,  αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους      και για νοσήσαντες   τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων  

Παρακαλούμε οι παριστάμενοι  εφόσον είναι πλήρως εμβολιασμένοι να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό εμβολιασμού, και  εφόσον έχουν νοσήσει   βεβαίωση νόσησης

β) με τηλεδιασκεψη  (μέσω της εφαρμογής - υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης zoom σχετικό link   https://us05web.zoom.us/j/6852947251?pwd=V0FIdERZOXJUU3FaOE9oNUt6dndDdz09), για όσους από τους συμμετέχοντες, δεν εμπίπτουν στις
περιπτώσεις των ανωτέρω [δηλαδή δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι και δεν έχουν νοσήσει  ],  ή δεν επιθυμούν να συμμετέχουν με φυσική παρουσία

για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 για επικαιροποίηση - αλλαγή ποσού αποτύπωσης   για τον ΚΑΕ 0611.
 2. Έγκριση αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικον. έτους 2022  για την εγγραφή  ποσού 160.000,00€   για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) (Σχετικά η αριθμ. 94471/21.12.2021 (ΑΔΑ: 6Σ0Κ46ΜΤΛ6-Σ3Ε) απόφαση αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών).
 3.  Έγκριση αναμόρφωσης    προϋπολογισμού  οικον. έτους 2022 α) για την εγγραφή συμπληρωματικού ποσού 103.400,00 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Κ.ΑΡΧ. ΝΕΜΕΑΣ β) για την εγγραφή συμπληρωματικού ποσού 5000,00€ για την υπηρεσία με τίτλο «Καθαρισμός δημοτικών οδών από χιονοπτώσεις κατολισθήσεις πλημμύρες Δήμου Νεμέας».
 4. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022   για την εγγραφή  ποσού 500.960,00 €      για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο « Aνάπτυξη Ψηφιακών εφαρμογών για την Προστασία του Δήμου Νεμέας από Φυσικές Καταστροφές» και « Ανάπτυξη Ψηφιακής Πλατφόρμας Ολοκληρωμένων & Απομακρυσμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών προς τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ08  του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  στον άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση».
 5. Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικον. έτους 2022  για την εγγραφή  ποσού  29.760,00   €        για την «Εκπόνηση σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ ) στο Δήμο Νεμέας» που εντάχθηκε στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π. 2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προσράμματος: «δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου ταμείου.
 6. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 για εγγραφή ποσού 43.522,21€  προερχόμενου  από τους ΚΑΠ προς κάλυψη λειτουργικών και γενικών δαπανών ή και υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (Σχετικά η αριθμ. 17664/17.03.2022 απόφαση αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΔΒΖ46ΜΤΛ6-7ΥΩ)).

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε  μέχρι την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ.,  σχετικά  με τον τρόπο συμμετοχής σας στη συνεδρίαση   είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail του Δήμου  nemeaota@otenet.gr  , είτε με γραπτό μήνυμα (sms)  στο τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6974787849).

 

 

                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

                                                                                                                      

   

                                                                                            ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                                   

                                 

      Πίνακας Αποδεκτών

 1. ΖΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 
 2. ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 3. ΚΑΡΚΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 4. ΣΚΑΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 5. ΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 6. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 7. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 8. ΣΙΑΜΠΛΗ - ΦΙΛΝΤΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 9. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ
 10. ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ (ΖΕΜΠΟΣ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 11. ΜΗΤΡΑΒΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
 12. ΛΙΜΝΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 13. ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 14. ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 15. ΔΑΛΙΒΙΓΚΑΣ ΝΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 16. ΚΑΣΚΑΝΤΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 17. ΚΟΤΣΙΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 18. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 19. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 20. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 1. ΜΠΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΔΟΥΚΑΣ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΝΕΜΕΑΣ)
 2. ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ(ΑΗΔΟΝΙΩΝ)
 3. ΒΟΥΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΡΧ.ΚΛΕΩΝΩΝ)
 4. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΡΧ.ΝΕΜΕΑΣ)
 5. ΚΟΡΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ(ΓΑΛΑΤΑ)
 6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ(ΔΑΦΝΗΣ)
 7. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ)
 8. ΣΑΪΣΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ(ΚΟΥΤΣΙΟΥ)
 9. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ(ΛΕΟΝΤΙΟΥ
 10. ΛΕΚΟΥΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ(ΠΕΤΡΙΟΥ)