ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νεμέα :  04.10.2021

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ                                 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ                                             Αριθμ. Πρωτ: 5118

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                              

Πληροφορίες:

Ταχ. Κωδ.: 205 00 ΝΕΜΕΑ

Τηλ. Υπηρ.: (2746-360-126 &121)

 FAX:    2746-360-134

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ. κ.

 • ΔΗΜΑΡΧΟ
 • ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ
 • ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  (ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

    

 

           Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την  08 η  του μήνα Οκτωβρίου  έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται  στην έδρα του Δήμου στη  Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου  αριθ. 39Β  κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ.1 του Ν.4635/2019) η οποία θα λάβει χώρα:

(α) με φυσική παρουσία, , σύμφωνα με τις διατάξεις   του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) 2 , με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),  σύμφωνα με την εγκύκλιο του  ΥΠ.ΕΣ. εγκ.643/69472/24.09.2021: Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας  και σύμφωνα με την   ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/24.09.2021 (ΦΕΚ 4441/25.09.2021 τεύχος Β') Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους    [πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19], και για νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού],

Παρακαλούμε οι παριστάμενοι  εφόσον είναι πλήρως εμβολιασμένοι να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό εμβολιασμού, που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https: //www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoioscovid-19 και εφόσον έχουν νοσήσει το  τελευταίο εξάμηνο, βεβαίωση που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/bebaiose-thetikou-diagnostikou-elegkhou-koronoiou-covid-19,

β) με τηλεδιασκεψη  (μέσω της εφαρμογής - υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης zoom σχετικό link   https://us05web.zoom.us/j/6852947251?pwd=V0FIdERZOXJUU3FaOE9oNUt6dndDdz09), για όσους από τους συμμετέχοντες, δεν εμπίπτουν στις
περιπτώσεις των ανωτέρω [δηλαδή δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι και δεν έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο],  ή δεν επιθυμούν να συμμετέχουν με φυσική παρουσία

για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1.   Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 για την δαπάνη της Παράτασης ισχύος συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών καθαριότητας  , στα πλαίσια της αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
 2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 α) για την εγγραφή συμπληρωματικής πίστωσης 5000,00€ για την  «Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων τεχνικής υπηρεσίας» και β) για την εγγραφή συμπληρωματικού ποσού πίστωσης για τη μισθοδοσία  προσωπικού  ΙΔΟΧ για την καθαριότητα σχολικών μονάδων
 3. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την εγγραφή ποσού 15.000,00€ για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο « Εργασίες συντήρησης  υφιστάμενων αγροτικών  δρόμων  Δήμου Νεμέας» (χωματουργικές εργασίες)
 4. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 για την εγγραφή ποσού 29.900,00€ προερχόμενης από το ΥΠΕΣ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19  (Σχετικά η αριθμ. 61397/17.08.2021   (ΑΔΑ 69ΘΤ46ΜΤΛ6-4ΧΞ-ΕΣΚ)  απόφαση  αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών) και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος  έτους 2021.
 5. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 σε κωδικούς μισθοδοσίας- αντιμισθίας
 6. Επιχορήγηση ποσού   7022,64 € από  τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους    στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας  με  την επωνυμία    «Πρατίνας» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών  (Ζ,Η,Θ   κατανομές    έτους 2021).
 7. Επιχορήγηση ποσού     24422,25 €  από  τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους     στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με  την επωνυμία     «Δανιήλ Παμπούκης» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών (Ζ,Η,Θ   κατανομές    έτους 2021).    
 8. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου ( συνολικού ποσού 492,00€ ) για διάφορες υποθέσεις του δήμου
 9. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για την χορήγηση νέας παροχής ισχύος 55 KVA (Νο3)  με αριθμό παροχής 31609532 στη θέση Πίρθη στην Κοινότητα Καστρακίου ποσού 1.213,95 €.
 10. Xορήγηση έγκρισης άδειας εισόδου - εξόδου οχημάτων για τη διάταξη τύπου Δ βιομηχανικής εγκατάστασης Κουτσοδήμου Ανδρέα.
 11. Ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου για τη λειτουργία Σχολικού Συμβουλίου σε κάθε σχολική μονάδα, ο ένας εκ των δύο αυτών να είναι αιρετός, ο οποίος θα είναι και Αντιπρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου και ο έτερος εκπρόσωπος υπάλληλος της Δ/νσης ή του Τμ. Παιδείας.    
 12. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου, που θα συμμετέχει στην πενταμελή Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών Ορειβατικών Δραστηριοτήτων για την Π.Ε. Κορινθίας, για τη διετία 2021-2022.
   

    Παρακαλείσθε να ενημερώσετε μέχρι τη Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 15:00,  σχετικά  με τον τρόπο συμμετοχής σας στη συνεδρίαση   είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail του Δήμου  nemeaota@otenet.gr  , είτε με γραπτό μήνυμα (sms)  στο τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6974787849) 

                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

                                                                                                                       

   

                                                                                            ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                                   

                                 

 

 

      Πίνακας Αποδεκτών

 1. ΖΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 
 2. ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 3. ΚΑΡΚΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 4. ΣΚΑΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 5. ΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
 6. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 7. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 8. ΣΙΑΜΠΛΗ - ΦΙΛΝΤΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 9. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ
 10. ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ (ΖΕΜΠΟΣ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 11. ΜΗΤΡΑΒΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
 12. ΛΙΜΝΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 13. ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 14. ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 15. ΔΑΛΙΒΙΓΚΑΣ ΝΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 16. ΚΑΣΚΑΝΤΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 17. ΚΟΤΣΙΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 18. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 19. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 20. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 1. ΜΠΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΔΟΥΚΑΣ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΝΕΜΕΑΣ)
 2. ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ(ΑΗΔΟΝΙΩΝ)
 3. ΒΟΥΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΡΧ.ΚΛΕΩΝΩΝ)
 4. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΡΧ.ΝΕΜΕΑΣ)
 5. ΚΟΡΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ(ΓΑΛΑΤΑ)
 6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ(ΔΑΦΝΗΣ)
 7. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ)