ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Νεμέα      04.07. 2024

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ                                                                             Αριθμ. Πρωτ. -   3982 -       

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Πληροφορίες:   

Ταχ. Κωδ.: 205 00 ΝΕΜΕΑ

Τηλ. Υπηρ.: (2746-360-127, 126 )

mail:nemeaota@nemea.gr       

                                                                                                                              

                                                                 16η   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                                               ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

(Πίνακας Αποδεκτών)                                 

            (Σε περίπτωση κωλύματος Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας)

 

 

                 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του N.4555/2018 και το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής  που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Νεμέας που βρίσκεται  στην έδρα του Δήμου στη  Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου  αριθ. 39Β  την   8η  του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ  2024  ημέρα  ΤΡΙΤΗ &  ώρα   08:30 πμ  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα   της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων με τίτλο «Γιορτή Κρασιού (Μεγάλες ημέρες της Νεμέας έτους 2024)» (Εξειδίκευση πίστωσης) .
  2. Αποδοχή ένταξης της πράξης « Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στο Δήμο Νεμέας»   στον Άξονα Προτεραιότητας 6 (Α.Π. 6) «Χρηματοδότηση Δημιουργίας Περιμετρικών Ζωνών 10 μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Προστασία Και Αναβάθμιση Δασών 2024» (Σχετικά η αριθμ. 3610/25.06.2024   απόφαση του Πράσινου ταμείου)     
  3.  Έγκριση πρόσληψης τριών  ατόμων  από το πρόγραμμα του ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ ) με τίτλο «Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρονίων Ανέργων 55ετών και άνω»
  4. Αναμόρφωση προυπ/σμού οικον. Έτους 2024 για τη   μείωση του εγγεγραμμένου ποσού κατά 400,00 για «ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ».
  5. Αναμόρφωση προυπ/σμού οικον. Έτους 2024
  6. Επιχορήγηση Αθλητικού συλλόγου «ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ» (Εξειδίκευση πίστωσης)
  7. Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Νεμέας

                                                                                                                                 

                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                          Κωνσταντίνος  Θ.  Φρούσιος

Πίνακας αποδεκτών

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                                      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1 )Μούσχουρα  Γεώργιο                                             1. κ. Δήμαρχος

2) Ρογκάκη Παναγιώτη                                               2. κα Γενική Γραμματέα Δήμου

3) Καραχοντζίτη  Απόστολο                                       3. Αναπληρωματικά μέλη Δ.Ε

4) Κεφάλα Σπυρίδων                                                   4. Πρόεδροι (αναλόγως)