ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Νεμέα    04 . 04 . 2024

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ                                                                             Αριθμ.Πρωτ. -1829 -       

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

Πληροφορίες: Μαρία Ρεμπέλου

Ταχ. Κωδ.: 205 00 ΝΕΜΕΑ

Τηλ. Υπηρ.: (2746-360-127 )

mail:nemeaota@nemea.gr       

                                                       7 η   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                     ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

(Πίνακας Αποδεκτών)                                 

            (Σε περίπτωση κωλύματος Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας)

 

                 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του N.4555/2018 και το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής  που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Νεμέας που βρίσκεται  στην έδρα του Δήμου στη  Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου  αριθ. 39Β  την 8η Απριλίου 2024  ημέρα Δευτέρα  &  ώρα   08:30 πμ  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα   της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εισήγηση   τροποποίησης ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης  του Δήμου έτους 2024
  2. Καθορισμός όρων ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για  σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο <Ανάπλαση κοινοχρήστων  χώρων επί της οδού Παπακωνσταντίνου πλησίον Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου Δ.Νεμέας 
  3. Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού  του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Νεμέας»(Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών).
  4. Αποδοχή ένταξης της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Νεμέας» συνολικού προϋπολογισμού 600.000,0€ και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2024(Σχετικά η αριθμ.76582/08.03.2024 (ΑΔΑ: 6ΤΓΧ7Λ1-735) απόφαση της Ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης Προγράμματος «Πελοπόννησος»
  5. Έγκριση πρόσληψης δύο ατόμων  από το πρόγραμμα του ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ )με τίτλο «Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρονίων Ανέργων 55 και άνω
  6. Σύνταξη κατάστασης των απόρων κατοίκων του δήμου μας για τη χορήγηση ειδών διαβίωσης ενόψει της εορτής του Πάσχα  
  7. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων στα Πλαίσια της Τελετής υποδοχής Ολυμπιακής Φλόγας   (εξειδίκευση πίστωσης)
  8. Επί αιτήσεων δημοτών Δήμου μας  για προσαρμογή οφειλών
  9. Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Νεμέας.

                                                                                                                                 

                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                Κωνσταντίνος  Θ.  Φρούσιος

 

                                                                          Πίνακας αποδεκτών

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                                      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1 )Μούσχουρα  Γεώργιο                                             1. κ. Δήμαρχος

2) Ρογκάκη Παναγιώτη                                               2. κα Γενική Γραμματέα Δήμου

3) Καραχοντζίτη  Απόστολο                                       3. Αναπληρωματικά μέλη Δ.Ε

4) Κεφάλα Σπυρίδων                                                   4. Πρόεδροι (αναλόγως)