ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διακήρυξη Δημοσίου Ανοιχτού  Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Δείτε την διακήρυξη εδώ.Περίληψη Προκήρυξης  Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού. Δείτε την περίληψη  εδώ.