ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε εδώ τη μελέτη για την προμήθεια πετρελαιοειδών του Δήμου Νεμέας και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου έτους 2021.

Δείτε εδώ την αναλυτική διακήρυξη του επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια  με τίτλο "Προμήθεια πετρελαιοειδών του Δήμου Νεμέας και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου έτους 2021.

Δείτε εδώ την περίληψη της ανωτέρω διακήρυξης .

Δείτε εδώ το ΤΕΥΔ.