Πίνακες κατάταξης- επιλογής πέντε (5) υποψηφίων εργατών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 ( (αριθμ. πρωτ. 1785/11.04.2022 (ΑΔΑ: Ψ146ΩΚΔ-ΖΞ6 )

Δείτε εδώ την ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων χωρίς ονόματα.

Δείτε εδώ τον πίνακα προσληφθέντων.

Δείτε εδώ τον πίνακα απορριφθέντων.