ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ –ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2023(αριθμ.πρωτ. 2904/31.05.2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Δείτε εδώ την κατάσταση υποψηφίων ΣΟΧ1/2023 κωδικός 101.

Δείτε εδώ την κατάσταση υποψηφίων ΣΟΧ1/2023 κωδικός 102.

Δείτε εδώ την κατάσταση προσληφθέντων ΣΟΧ1/2023 κωδικός 101.

Δείτε εδώ την κατάσταση προσληφθέντων ΣΟΧ1/2023 κωδικός 102.

Δείτε εδώ την κατάσταση απορριφθέντων ΣΟΧ1/2023 κωδικός 101.

Δείτε εδώ την κατάσταση απορριφθέντων ΣΟΧ1/2023 κωδικός 102.

Δείτε εδώ τον πίνακα κατάταξης ΔΕ 101.

Δείτε εδώ τον πίνακα κατάταξης ΥΕ102.