Περίληψη περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023
Ν.Π.Δ.Δ.

Δείτε εδώ τo απόσπασμα από το πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 5ο της 8ης Μαϊου 2023 (Αριθμός Απόφασης -19-) περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου
για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. "Δανιήλ Παμπούκης".