Περί έγκρισης απολογισμού του Νομικού προσώπου οικ. έτους 2021(ΠΡΑΤΙΝΑΣ)

Δείτε εδώ απόσπασμα από το πρακτικό της αριθμό 5/22.6.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης απολογισμού του Νομικού προσώπου οικ. έτους 2021.