Οι Αντιδήμαρχοι

Ονοματεπώμυμο

Τίτλος

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

                                 Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών                           τηλ. επικ.6947-020698

ΚΑΡΚΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

                                    Αντιδήμαρχος Διοικητικού                                       τηλ.επικ. 6944-288586

 ΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                           Αντιδήμαρχος Υδρευσης- Καθαριότητας                         τηλ.επικ. 6944-565468

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

                                    Αντιδήμαρχος Oικονομικών                                    τηλ.επικ. 6945-794738