Οι Αντιδήμαρχοι

Ονοματεπώμυμο

Τίτλος

ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

                                 Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών                           τηλ. επικ.6977-988611

ΚΑΡΚΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

                                    Αντιδήμαρχος Διοικητικού                                       τηλ.επικ. 6944-288586

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 

                           Αντιδήμαρχος Υδρευσης- Καθαριότητας                         τηλ.επικ. 6940-977598

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

                                    Αντιδήμαρχος Oικονομικών                                    τηλ.επικ. 6945-794738