ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΜΕΑΣ

Η αντιπυρική περίοδος ξεκινά την Παρασκευή 1η Μαίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.

Στο διάστημα αυτό οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων , που βρίσκονται εντός της πόλης , κοινοτήτων και οικισμών , υποχρεούνται να προχωρήσουν στον καθαρισμό τους και στην απομάκρυνση υλικών ή αντικείμενων που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ισχύουν και εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 94 παρ. 1 περ. 26 εδαφ. β του Ν . 3852/2010 <<Καλλικράτης>> και οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

ΠΡΟΣΟΧΗ : H παράλειψη της υποχρέωσης καθαρισμού οικοπέδων συνεπάγεται και τον καταλογισμό της δαπάνης καθαρισμού τους.