Κανονισμός λειτουργίας λαϊκής αγοράς Δ. Νεμέας
Τροποποίηση προηγούμενης απόφασης δημοτικού συμβουλίου.

Δείτε εδώ το απόσπασμα από το πρακτικό της αριθμ. 23/12/12/2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεμέας με θέμα την τροποποίηση της με αριθμ. 25/2014 προηγούμενης απόφασης δημοτικού συμβουλίου αναφορικά μ εκανονισμό λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Δ. Νεμέας και εναρμόνιση τους με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017.