Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
     ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Νεμέα 18/03/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ : Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων

Απόφαση επιχορήγησης Δήμων της Χώρας για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η έκδοση της έγινε σε εφαρμογή του αρ.233 του ν.4635/2019 όπως έχει τροποποιηθεί με το αρ.45 του ν.4647/2019

Με αυτήν επιχορηγούνται με συνολικό ποσό έως 11.085.501,64 € οι Δήμοι που μπορείτε δείτε στον πίνακα κατανομής στο τέλος του παρόντος. Τα χρήματα προέρχονται από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.

Δίνονται αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των υποχρεώσεών τους :

-        από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 16/12/2019 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων

Την επιχορήγηση έλαβαν οι Δήμοι που αυτενέργησαν έγκαιρα καθώς λειτούργησε αυστηρή σειρά προτεραιότητας από το ΥΠ.ΕΣ.

 

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Θ. Φρούσιος