Επαναληπτική Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας
Επανάχρηση κτιρίου αποθήκης ΚΣΟΣ δήμου Νεμέας και μετατροπή σε πολιτιστικό κέντρο.

Δείτε την επαναληπτική διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας που αφορά στη μελέτη επανάχρησης κτιρίου αποθήκης ΚΣΟΣ του δήμου Νεμέας και τη μεταροπή του σε πολιτιστικό κέντρο , εδώ.

Δείτε την περίληψη της επαναληπτικής διακήρυξης , εδώ.

Δείτε την απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Νεμέας με αριθμ. 126/2020 ,που αφορά στην ανωτέρω μελέτη , εδώ.