ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δείτε εδώ τη μελέτη για την προμήθεια πετρελαιοειδών του Δήμου Νεμέας και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου έτους 2021. Δείτε εδώ την επαναληπτική ανοικτή διακήρυξη για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο :"Προμήθεια πετρελαιοειδών του Δήμου Νεμέας και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου έτους 2021".Δείτε εδώ την περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού.Δείτε εδώ το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.