ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2023 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/3/2023

Δείτε εδώ την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 μέχρι την 31/3/2023.