ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022(ΠΡΑΤΙΝΑΣ)

Δείτε εδώ απόσπασμα από πρακτικό συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης έκθεσης εσόδων Α΄τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Νομικού Προσώπου.

Δείτε εδώ την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄τριμήνου 2022(Πρατίνας).