ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 ΕΩΣ 31/3/2022

Δείτε εδώ απόσπασμα από πρακτικό συνεδρίασης Δημοτκού Συμβουλίου περί έγκρισης έκθεσης εσόδων Α' τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

Δείτε εδώ την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 2022 μέχρι 31/3/2022.