ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕΧΡΙ 31/3/2021

Δείτε εδώ την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 μέχρι 31/3/2021.