ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕΧΡΙ 30/6/2021

Δείτε εδώ την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 μέχρι 30/6/2021.

Δείτε εδώ απόσπασμα από το Πρακτικό της αριθμό 13/10-9-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεμέας με θέμα : "Έγκριση έκθεσης εσόδων -εξόδων Β' τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021".