Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 μέχρι την 31/12/2020

Δείτε εδώ την έκθεση αποτελεσμάτων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 μέχρι την 31/12/2020.