Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 μέχρι την 31/12/2020