Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 μέχρι την 30/6/2020