ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021(ΠΡΑΤΙΝΑΣ)