ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜ.2022 ΤΟΥ Ν.Π. ''Δ. ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ''

Δείτε εδώ την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ' τριμ. 2022 του Ν.Π. ''Δ.Παμπούκης''.