ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021 ΠΡΑΤΙΝΑΣ

Δείτε εδώ την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β τριμήνου 2021-Πρατίνας.

Δείτε εδώ την περίληψη έγκρισης έκθεσης εσόδων -εξόδων Β τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.