ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜ. 2022 ΤΟΥ Ν.Π.''ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ''