Εκτέλεση προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2022 -Πρατίνας

Δείτε εδώ την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2022-Πρατίνας.

Δείτε εδώ απόσπασμα από το πρακτικό της αριθμό 7/27.9.2022 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης - έκθεσης εσόδων -εξόδων Β' τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Νομικού Προσώπου.