ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022(Δ. ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ)

Δεότε εδώ απόσπασμα από πρακτικό συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης εσόδων -εξόδων Α' τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (Δ. Παμπούκης).