ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Δειτε εδω την εκθεση εσόδων εξόδων του Γ΄τριμήνου 

Δείτε εδώ την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 μέχρι την 30/09/2022.