ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022

Δείτε εδώ την έγκριση έκθεσης εσόδων -εξόδων Β' τριμ. για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022.