ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021

Δείτε εδώ το απόσπασμα από το πρακτικό της αριθμ. 5/23.03.2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης έκθεσης εσόδων Δ' τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.