ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ''Δ. ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ

Δείτε εδώ απόσπασμα από το πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου αριθμ. 5ο της 1ης Ιουλίου 2022 περί έγκρισης απολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Νεμέας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δ. Παμπούκης του οικ. έτους 2021.