ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΤΩΝ 2022-2023

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη για Συμβάσεις Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Δείτε εδώ τη Μελέτη Προμήθειας Πετρελαιοειδών του Δ. Νεμέαςκαι των Ν.Π.Δ.Δ. ετών 2022-2023.

Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για τη Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης.