ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διακήρυξη Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την προμήθεια νέου απορριμματοφόρου και προμήθεια απορριμματοφόρου και πλυστικού μηχανήματος και προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος.

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη του διαγωνισμού.

Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης.

Δείτε εδώ την τεχνική έκθεση.