ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Νεμέας

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο : ¨Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Νεμέας".

Δείτε εδώ την Περίληψη της Διακήρυξης.

Δείτε εδώ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).