ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

dimos nemeas

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Νεμέα : 12-4-2022                                                                                                                                                      ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                   

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ : Καθαρισμός οικοπέδων από ξερόχορτα και άλλα εύφλεκτα υλικά.

 

  Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 20/2022 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1301/18-03-2022), οι ιδιοκτήτες, νομείς , επικαρπωτές και μισθωτές  οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών,μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους,  υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

 

  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού , καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον Δήμο, επιβάλλεται στους υπόχρεους το πρόστιμο της περ. 26 της υποπαρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων(ν. 3463/2006,Α’ 114)

 

  Ο Δήμος Νεμέας ευελπιστεί στην συνεργασία των πολιτών για την αποφυγή καταστάσεων επικίνδυνων και επιζήμιων για τις ζωές όλων.

 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ