Απόσπασμα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Δείτε εδώ  απόσπασμα από το πρακτικό της αριθμό 16/24-11-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεμέας περί αναπροσαρμογής ή μη τελών ύδρευσης για το 2021 κ.ε.