Απόσπασμα πρακτικού της υπ'αριθμ. 9/14-10-2020 συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου Νεμέας.

Δείτε εδώ το απόσπασμα από το πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού συμβουλίου αριθμ. 9 της 14 Οκτωβρίου 2020 , περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων - εξόδων Γ' τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.