Απόσπασμα πρακτικού της υπ'αριθμ. 5/15-10-2020 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου Νεμέας.

Δείτε εδώ απόσπασμα από το πρακτικό της αριθμό 5/15-10-2020 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης της έκθεσης εσόδων -εξόδων Γ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 του Νομικού προσώπου.