Απόσπασμα πρακτικού της υπ'αριθμ. 4/21-5-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεμέας.

Δείτε εδώ απόσπασμα από το πρακτικό 4/21-5-2021 από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης έκθεσης εσόδων -εξόδων Ά τριμήνου οικ. έτους 2021-"Δανιήλ Παμπούκης"