Απόσπασμα πρακτικού της υπ'αριθμ. 4/17-3-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεμέας.

Δείτε εδώ απόσπασμα από το πρακτικό της αριθμό 4/17-3-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεμέας περί έγκρισης έκθεσης εσόδων Δ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.