Απόσπασμα πρακτικού της υπ'αριθμ. 3/16-7-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεμέας.

Δείτε εδώ απόσπασμα από το πρακτικό 3/16-7-2021 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης έκθεσης εσόδων -εξόδων Ά τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Νομικού Προσώπου.