Απόσπασμα πρακτικού της υπ'αριθμ. 17/18-12-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεμέας.

Δείτε εδώ απόσπασμα από το πρακτικό της αριθμό 17/18-12-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεμέας περί έγκρισης έκθεσης εσόδων  Γ' Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.